UAB „IKEA Industry Lietuva“ PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinis atnaujinimas 2021.06.07

UAB „IKEA Industry Lietuva“ itin svarbus mūsų klientų bei visų suinteresuotų šalių pasitikėjimas. Norime, jog su mumis pasidalinę asmens duomenimis, jaustumėtės užtikrinti, jog Jūsų duomenimis rūpinamės ir juos tvarkome laikydamiesi aukščiausių standartų.

UAB „IKEA Industry Lietuva“ atsakingai padės visiems klientams, darbuotojams ir kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko, norintiems pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, kaip tai numato asmens duomenų apsaugos reikalavimai.

 1. Bendrosios nuostatos

UAB „IKEA Industry Lietuva“, (toliau – Bendrovė; mes) siekia apsaugoti visų asmenų privatumą bei pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams bei kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko (toliau – duomenų subjektai), todėl itin atsakingai ir rūpestingai saugo kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Ši Privatumo politika numato, kaip Bendrovė renka ir toliau tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, įskaitant, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Bendrovė asmens duomenis tvarko pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, ir kitus tiesiogiai taikomus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymus. 

 1. Sąvokų apibrėžtys: 

Duomenų valdytoja - Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Bendrovė (UAB IKEA industry Lietuva”, juridinio asmens kodas 165746963, adresas Gedimino g.1, Kazlų Rūda, LT-69402), kuriai pateikėte savo Asmens duomenis dėl Jus siejančių sutartinių arba ikisutartinių santykių arba kurios paslaugomis Jūs (arba juridinis asmuo, kurio kontaktiniu asmeniu, atstovu arba darbuotoju esate laikomas) naudojatės ar ketinate naudotis.

Klientas – Duomenų subjektas, fizinis asmuo, kurį sieja su Bendrove sutartiniai, dalykiniai ar kitokio pobūdžio santykiai, arba kuris buvo užmezgęs praeityje arba yra išreiškęs ketinimą tokius santykius užmegzti, arba kuris yra juridinį asmenį atstovaujantis asmuo ar jo kontaktinis asmuo.

BDAR - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Bendrovė – kartu yra ir grupė (UAB „Inter IKEA Group“), kuriai priklauso Duomenų valdytoja, ir bet kuris juridinis asmuo arba filialas, priklausantis Bendrovės grupei. Detaliau rasite čia: http://inter.ikea.com/

Asmens duomenys - bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu arba kitu fiziniu ar juridiniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti ir kurio duomenys tvarkomi pagal šią Privatumo politiką bei taikytinus teisės aktus (pavyzdžiui, su kliento kaip juridinio asmens kontaktiniu asmeniu, darbuotoju ir pan).

Tvarkymas - bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, apdorojimą, užklausų teikimą, perdavimą ir kt.).

Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra Duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, Duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti Duomenų valdytojui priklausančius Asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję Asmens duomenys.

 1. Kaip renkame Jūsų duomenis?

Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų dalykinių santykių tipo su Bendrove, t. y. užsakomų ir (ar) perkamų produktų, ir to, kokius duomenis mums pateikiate, kai užsakote ir (ar) perkate produktus, arba kai lankotės mūsų Bendrovėje, arba kai ketinate tapti mūsų darbuotoju, ar kai susisiekiate su mumis Bendrovės interneto svetainėje, ar mūsų tvarkomose programose elektroninėje erdvėje. 

Bendrovė renka Jūsų Asmens duomenis:

Jūs neprivalote pateikti mums jokių savo Asmens duomenų, tačiau, jeigu nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti savo paslaugų/ parduoti prekių ir pan.

 1. Kokius Jūsų duomenis tvarkome?

Kokios tiksliai apimties Asmens duomenys tvarkomi, priklauso nuo Jūsų santykių su Bendrove.

Bendrovės pagrindinė veikla susijusi su medžio drožlių plokščių gamyba ir pardavimu bei baldų gamyba. Be šios, pagrindinės gamybinės srities, ji apima ir tokias sritis, kaip medienos žaliavos supirkimas, gatavos produkcijos ir/ar baldinių detalių tiekimas Bendrovės įmonių grupei, partneriams ar kitoms įmonėms, tuo pačiu užtikrinant saugių ir humaniškų darbo vietų sukūrimą Bendrovėje, bei naujų technologijų, kurios leidžia taupyti žaliavas bei energetinius išteklius, diegimą.

Jūsų Asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume vykdyti ir gerinti veiklą, paminėtą aukščiau, bei

Be to, Bendrovė tvarko savo Klientų ir pardavėjų/paslaugų tiekėjų, kurie yra įmonės/-ių ir/ar privačių asmenų, atstovų, Asmens duomenis.

Tvarkome Asmens duomenis, priklausančius, įskaitant, tačiau neapsiribojant, žemiau nurodytoms pagrindinėms duomenų kategorijoms:

DUOMENŲ KATEGORIJOS/DUOMENYS* 

Asmens identifikavimo duomenys

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (pvz. pasas, asmens tapatybės kortelė) duomenys 

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas.

 

Informacija, susijusi su prekių ir (ar) paslaugų užsakymu ir teikimu ar pasirašytos su mumis sutarties pagrindu

Vardas, pavardė, adresas (prekių pristatymo, įrengimo, sąskaitų išrašymo ir pan.), telefono numeris, el. pašto adresas, transporto priemonės valstybinis numeris (į kurią bus pakraunamos perkamos prekės), su užsakytų prekių, paslaugų ir su jų teikimu ar pardavimu susijusi informacija: prekių ir (ar) paslaugų sutarties data, numeris bei kiti duomenys, prekių ir (ar) paslaugų įsigijimo bei ir (ar) teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė.

 

Informacija, susijusi su mokėjimais, apskaita ir atsiskaitymų kontrole

Vardas, pavardė, adresas (prekių pristatymo, sąskaitų siuntimo ir pan.), el. pašto adresas, asmens kodas, telefono numeris, bankas, banko sąskaitos duomenys, PVM mokėtojo kodas, informacija apie užsakytas/perkamas prekes ir (ar) paslaugas ir mokesčiai už jas, išrašytų sąskaitų duomenys bei mokėjimų informacija (įskaitant suteiktas paslaugas, parduotas prekes, sąskaitos datą, numerį, mokėtiną/sumokėtą sumą, mokėjimų datą, mokėjimų statusą (apmokėta/neapmokėta)), ir pan.

 

Duomenų subjekto sutikimai, nesutikimai

Informacija apie Bendrovei pateiktus sutikimus, jų atšaukimą, nesutikimų pateikimą.

 

Vaizdo duomenys

Vaizdo duomenys gali būti užfiksuoti Bendrovės įrengta vaizdo stebėjimo įranga kai duomenų subjektas lankosi Bendrovės patalpose/būstinėje ar teritorijoje (jei galima identifikuoti asmenį)

 

Duomenų subjekto komunikacija su Bendrove

Susirašinėjimas su duomenų subjektu el. paštu: el. pašto adresas, el. laiškų data bei turinys. 

 

Profesiniai (darbo) duomenys

Duomenys apie darbdavį (buvusį darbdavį),

profesiją, darbo patirtį, išsilavinimą, kvalifikacijos pažymėjimus ir pan.;

 

* Pateikti pagrindiniai tvarkomų Asmens duomenų kategorijų ir duomenų pavyzdžiai, sąrašas nėra baigtinis

Mes netvarkome jautrių duomenų, susijusių su Jūsų sveikata, etnine kilme, religiniais arba politiniais įsitikinimais, dalyvavimu profesinėse sąjungose ir pan., išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba ypatingais atvejais, kai, pavyzdžiui, Jūs pats atskleidžiate tokius duomenis komunikuodami su mumis.

 1. Kodėl Bendrovė renka ir tvarko Asmens duomenis 

Pagrindinės Bendrovės veiklos vykdymas

Pirmoji ir svarbiausia priežastis, dėl kurios mums reikia jūsų Asmens duomenų, susijusi su pagrindine Bendrovės veikla, kuri detaliau apibūdinta IV skyriuje.

Yra Asmens duomenų, kurių mums reikia visais atvejais, neatsižvelgiant į Jūsų kreipimosi ar bendravimo su Bendrove priežastį – pavyzdžiui, Jūsų tapatybės nustatymo informacija arba kontaktiniai duomenys, ir pan. Tačiau kai kuriais atvejais mums reikia daugiau informacijos. Pavyzdžiui, siekdami užtikrinti kuo sklandesnį atvykstančių į Bendrovę įmonių transporto priemonių pakrovimą naudojame išankstinio transporto registravimo programą, kurioje mūsų partneriai pateikia informaciją ir apie transporto priemonės vairuotoją. 

Su pagrindine Bendrovės veikla bus susiję ir tokie procesai, kaip Kliento inicijuoti ikisutartiniai santykiai, pasiūlymo rengimas ir teikimas, partnerių ir tiekėjų sutarčių administravimas, produktų ir paslaugų kokybės užtikrinimas, incidentų valdymas ir Klientų skundų administravimas, sąskaitų išrašymas ir mokėjimai ir su šiais procesais susijęs Duomenų subjektų Asmens duomenų tvarkymas.

Įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymas

Kita priežastis, kodėl mums reikia Jūsų Asmens duomenų yra susijusi su teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymu. Tai apima tokius pocesus, kaip buhalterinės apskaitos vykdymas, pranešimų bei ataskaitų teikimas valdžios institucijoms, tarnyboms ar inspekcijoms, pranešimai apie duomenų saugumo pažeidimus ar teismų procesinių sprendimų vykdymas.

Mes taip pat privalome teikti ataskaitas valdžios įstaigoms, kaip antai Valstybinei mokesčių inspekcijai, socialinio draudimo įstaigoms ar kitoms institucijoms. Tai, kokius duomenis įtraukiame į ataskaitas, priklauso nuo įstatymo (-ų) arba teisės aktų reikalavimų, kuriuos vykdome.

Bendrovės teisėtas interesas

Vykdant Bendrovės veiklą kartais susiduriama su nusikalstama ar nesaugia asmeniui veikla. Turėdami teisėtą interesą ir siekdami sušvelninti su tuo susijusią riziką, tvarkome tam tikrus duomenis – Bendrovės prieigose, teritorijoje bei tam tikrose Bendrovės vietose įrašome vaizdą, užtikriname savo IT sistemų saugumą. Apie vietas, kur vyksta vaizdo stebėjimas asmenys informuojami prieš patenkant į jas.

Bendrovė siekia užtikrinti sklandžią veiklą tiek Klientams, tiek partneriams, tiek savo darbuotojams, kokybišką aptarnavimą ir geriausią Jūsų patirtį, todėl turi teisėtą interesą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:

 1. Kaip apsaugome Jūsų duomenis?

Bendrovė skiria itin didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl taikome reikiamas taikytinų įstatymų reikalavimus atitinkančias priemones, atsakingai įgyvendinome organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

Tokios priemonės apima technines priemones, kaip antai tinkamų kompiuterių sistemų, IT infrastruktūros parinkimas ir naudojimas, personalo, duomenų ir failų apsauga, taip pat organizacines priemones, kaip antai prieigų prie šių sistemų, failų, dokumentų, patalpų ir įrenginių ribojimas, darbuotojų sąmoningumo lygio didinimas.

 1. Kam teikiame Jūsų duomenis?

Mes galime pateikti Jūsų Asmens duomenis tik griežtai laikydamiesi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tik pagrįstais atvejais ir tik tokiems gavėjams, kurie įsipareigoja tinkamai juos apsaugoti. 

Jūsų Asmens duomenis galime atskleisti:

Duomenų gavėjai gali būti įsteigti už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, informaciją apie Jus atskleidžiame:

Google LLC (JAV) (duomenys saugomi pagal Saugaus uosto (angl. Privacy Shield) programą);

 1. Asmenų registracija COVID-19 ligos profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais

Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami įgyvendinti atsakingų institucijų nustatytas COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ bei Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. V-1366 bei 2020-12-08 sprendimu Nr. V-2862, (duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisinė pareiga). Tuo tikslu registruojame lankytojus, patenkančius į Bendrovės teritoriją bei negamybines ir negamybines  patalpas.

Šiuo tikslu, Jums atvykstant į Bendrovę, mes prašysime užpildyti anketą, kuriuoje rinksime šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, apsilankymo/registracijos data), ar turėjote kontaktą su Covid-19 sergančiu asmeniu ir kita informacija, susijusi su poreikiu užtikrinti koronoviruso infekcijos profilaktikos ir kontrolės priemones Bendrovėje.

Mes gauname aukščiau nurodytus asmens duomenis iš Jūsų, kai Jūs užpildote pateiktą anketą. Pateikdami asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.

COVID-19 ligos profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais registruojamus duomenis saugosime 21 dieną nuo Jūsų apsilankymo Bendrovėje dienos. Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei bus gautas nurodymas iš valstybinių institucijų (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos ar pan.) ar bus pakeistas aukščiau nurodytas sprendimas, kurio pagrindu yra renkami asmens duomenys. 

Mes perduosime Jūsų asmens duomenis Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais, jei bus gautas nurodymas iš valstybinių institucijų.

 1. Kiek saugome Jūsų duomenis

Asmens duomenys saugomi pagal taikytinus įstatymus ir ne ilgiau nei būtina pagal duomenų tvarkymo tikslus. Bendrovė užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma pasenusi arba nereikalinga informacija bei kad Asmens duomenys ir kita informacija apie Klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

 1. Kokios Jūsų teisės

BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs turite teisę:

Dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis šioje Politikoje žemiau nurodytais kontaktais. 

Informacija apie Jūsų Asmens duomenis ir jų tvarkymą teikiama nemokamai ir tik tada, kai mes galėsime Jus identifikuoti, t. y. būti tikri, kad bendraujame būtent su Jumis. Tačiau jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi dėl savo pasikartojančio turinio, Bendrovė turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį prašymą.

 1. Kur galite kreiptis?

Jei turite klausimų arba jums kyla neaiškumų dėl to, kaip Bendrovė tvarko Jūsų Asmens duomenis, arba jei norite pasinaudoti kuriomis nors savo teisėmis, kviečiame susisiekti su mumis telefonu +370 343 68 681, arba paštu info.ikeaindustry.lt@inter.ikea.com arba raštu adresu Gedimino g.1, Kazlų Rūda, LT- 69402. 

Jei mums nepavyktų sprendimo rasti kartu, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 1. Kaip sužinoti apie šios Politikos pakeitimus?

Nuolat tobulindami ir plėtodami savo veiklą galime kartais keisti šią Privatumo politiką. Dėl tokių pakeitimų Jūsų teisės nebus apribotos. 

Dėl šios priežasties mes kviečiame Jus periodiškai apsilankyti Bendrovės interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Privatumo politikos versiją.

 1. Kandidatuojantiems į darbines pozicijas Bendrovėje

Paskelbus atrankas į laisvas darbines pozicijas, paprastai susisiekiame tik su atitinkančiais paskelbtos atrankos reikalavimus kandidatais.

Informaciją apie Jus gauname, kai mums pateikiate savo paraišką (savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką) pasinaudodami atrankos tikslams naudojamu el.pašto adresu atranka.kazluruda@ikea.com arba jei siunčiate mums savo Asmens duomenis įsidarbinimo tikslais bendruoju mūsų el.pašto adresu.

Mes taip pat galime rinkti asmens duomenis iš įdarbinimo įmonės, karjeros portalų ar duomenų bazių (pvz., „CV Online“), įdarbinimo agentūros arba švietimo įstaigos ar švietimą skatinančios organizacijos. 

Jei atrankoms naudosime socialiniuose tinkluose LinkedIn ir Facebook esančią informaciją apie kandidatą, apie tai Jūs būsite informuotas iš anksto mūsų atrankos skelbime.

Paraiškos teikimas yra savanoriškas, todėl galite pasirinkti, kokius asmens duomenis pageidaujate mums pateikti ir kokia apimtimi. Jūsų atsakomybė yra pateikti tik galiojančią ir tikrą asmeninę informaciją.

Kai kuriais atvejais, priklausomai nuo darbinių pareigų, į kurias kandidatuojate, ir joms keliamų profesinių reikalavimų, mes galime Jūsų paprašyti papildomos informacijos, pvz. Jūsų vairuotojo pažymėjimo informacijos. Vertindami paraišką, mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis, pateiktus CV ir motyvaciniame laiške bei gautus darbo pokalbio metu.

Tuo atveju, jei Jūs nurodėte asmenį/-is, kuris gali teikti rekomendaciją apie Jus, mes taip pat tvarkysime ir to asmens kontaktinius duomenis, siekdami atrankos metu įvertinti rekomendacijas apie Jus. Šioje situacijoje Jūs turėtumėte būti iš anksto informavęs šį asmenį apie jo kontaktinių duomenų pateikimą mums, kaip Jūsų potencialiam darbdaviui.

Žemiau pateikiame pagrindinius tvarkomus asmens duomenis ir jų tvarkymo teisinį pagrindą.

Asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Informacija, kurią prašome pateikti kandidatuojant:

Vardas, pavardė; Kontaktinė informacija; Adresas; Darbinė patirtis; Išsilavinimo/kvalifikacijos įgijimo istorija (įskaitant mokomuosius kursus ir sertifikatus);

Kalbų mokėjimas ir kiti būtini įgūdžiai, priklausomai nuo pareigų, į kurias pretenduojate

Jūsų sutikimo pagrindu, kai atsiliepdami į mūsų darbo pasiūlymų skelbimus ir atsiųsdami mums savo gyvenimo aprašymą (CV), Jūs savo veiksmais sutinkate, jog bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikėte savo CV ir motyvaciniame laiške.

Ir teisėto intereso pagrindu, kai išsaugosime Jūsų asmens duomenis siekdami turėti įrodymus, kad atrankų metu nebuvo pažeistos Jūsų teisės dėl diskriminacijos Jus įdarbinant į konkrečias pareigas.

Kandidato atliktų testų ir/ar praktinių užduočių rezultatai (priklausomai nuo darbo pozicijos, į kurią kandidatuojama)

Teisėto intereso pagrindu siekiame įvertinti kandidatų įgūdžius ar kvalifikaciją, kad galėtume įvertinti kandidato tinkamumą tam tikroms darbo pozicijoms.

Kontaktinė trečiųjų šalių informacija rekomendacijoms apie Jus gauti

Jūsų Sutikimo pagrindu, esant poreikiui, kontaktuosime su Jūsų esamu darbdaviu.

Tik Jus informavę iš anksto, esant poreikiui, kontaktuosime su Jūsų buvusiu/-iais darbdaviais.

Kontaktinė trečiųjų šalių informacija rekomendacijoms apie Jus gauti

Jūs įsipareigojate pasirūpinti informuoti trečiuosius asmenis (jei tai nėra Jūsų esami/buvę darbdaviai), kurių kontaktus savanoriškai mums pateikiate, apie jų vardo, pavardės bei kontaktinių duomenų pateikimą mums.

Jei pageidausite, kad Jūsų CV būtų išsaugotas ir dalyvautų atrankose dėl Jūsų atitikimo kitoms pozicijoms

Tik Jums sutikus, t.y. Jūsų Sutikimo pagrindu, Jūsų CV išsaugosime dėl Jūsų dalyvavimo atrankose į kitas mūsų skelbiamas laisvas darbo pozicijas.

Jūsų paraiškos duomenis naudosime tik įdarbinimo į laisvą darbo vietą, dėl kurios kreipėtės, tikslais. Tokiu atveju mes tvarkome Jūsų asmens duomenis 

Kai kuriose situacijose, kai tai bus susiję su kitomis pareigomis, kurioms Jūs, mūsų manymu, būtumėte tinkamas kandidatas, tik Jums išreiškus Sutikimą, mes Jūsų duomenis tvarkysime būsimų įdarbinimų tikslu.

Jūsų asmens duomenų niekam neteikiame ir su niekuo nesidaliname.

Jūsų mums pateikti Asmens duomenys bus saugomi popieriniu ir skaitmeniniu formatais. Juos saugosime ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo atrankos pabaigos (t. y. pasirašius darbo sutartį su atrinktu į skelbtą laisvą poziciją kandidatu), taipogi, siekdami turėti įrodymus, kad atrankų metu nebuvo pažeistos Jūsų teisės dėl diskriminacijos Jus įdarbinant į konkrečias pareigas.

Kai sutiksite dalyvauti įdarbinimo procese į mūsų skelbiamą kitą laisvą darbo vietą, t. y. būti mūsų potencialių darbuotojų duomenų bazėje, mes Jūsų Asmens duomenis saugosime ne ilgiau kaip 1 (vienus) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos nebent būsite įdarbintas/-a į kitą darbo poziciją. 

 1. Kaip naudojame slapukus?

Bendrovės svetainė naudoja slapukus, kurie yra nedideli tekstiniai failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, išmanųjį telefoną arba į kitą prietaisą, siekiant pagerinti interneto svetainės veikimą ir supaprastinti naudojimąsi ja. Su Bendrovės Slapukų politika galite susipažinti čia: https://www.industry.ikea.lt/index/slapuk%C5%B3-politika.html